Polityka Prywatności

© Wszelkie prawa do treści polityki prywatności zastrzeżone.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych dalej „Administrator”, „My” lub „Spółka” jest
Ecotec Polska Sp. z o.o. z siedzibą: 02-229 Warszawa, ul. Światowa 22.

2. Kontakt z nami
Dane kontaktowe Administratora:
adres e-mail: gdpr@ecotec-polska.pl
adres korespondencyjny: 02-229 Warszawa, ul. Światowa 22.

Wykorzystanie naszych danych kontaktowych
Niniejszym wyraźnie zabrania się wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych jako część wymaganej informacji prawnej przez osoby trzecie w celu wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i marketingowych. Administrator zastrzega sobie prawo do wystąpienia na drogę sądową przeciwko niechcianym reklamom lub informacjom marketingowym, w tym spamowi.

3. Cel przetwarzania danych przez administratora, podstawa prawna przetwarzania, okres przez który dane osobowe będą przechowywane oraz informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy
Postanowienia ogólne
Uzyskane dane osobowe wykorzystujemy tylko w konkretnych, prawnie uzasadnionych celach w jakich dane te zostały zebrane. Zakres danych osobowych, cel ich przetwarzania, podstawa prawna takiego przetwarzania, okres przetwarzania i kategorie odbiorców danych są określone w niniejszej polityce prywatności.

Cel przetwarzania danych osobowych: Podstawa prawna przetwarzania: Okres przechowywania oraz informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych:
(a) prowadzenie komunikacji w szczególności udzielanie odpowiedzi na pytania zadane z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie https://www.ecotec-polska.pl/pl/kontakt lub przesłane do nas w wiadomości e-mail Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na Pani/Pana żądanie tj. udzielenie odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie, prośba o kontakt wystosowana przez Panią/Pana przy użyciu formularza na stronie www czy też za pomocą poczty elektronicznej) Dane osobowe przechowywane są przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa, gdy zostanie zgłoszona w sprawie reklamacja, żądanie itp. (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat liczonych od dnia zakończenia umowy/relacji), o ile nie będzie zachodzić inna podstawa prawna do dalszego przetwarzania np. przetwarzanie przez nas danych w zakresie rozpatrywania ewentualnych skarg lub żądań oraz spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwia prowadzenie komunikacji drogą elektroniczną.
(b) komunikacja z osobami kontaktującymi się z nami za pośrednictwem portali społecznościowych (udzielanie odpowiedzi na komentarze i wiadomości etc.) Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO („prawnie uzasadnione interesy Administratora”) Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora i przez okres po którym przedawnią się ewentualne roszczenia (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat liczonych od dnia zakończenia relacji/umowy).
Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwia prowadzenie komunikacji za pośrednictwem portali społecznościowych.
(c) prowadzenie marketingu produktów i usług Administratora Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Pani/Pana zgoda na przetwarzanie) i/lub
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO („prawnie uzasadnione interesy Administratora”)
Dane przechowywane są do momentu wycofania Pani/Pana zgody. Udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem.
W tym przypadku podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie komunikatów marketingowych.
(d) przechowywanie plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze PC, laptopie, tablecie, telefonie/smartfonie, Smart TV) Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Pani/Pana zgoda na przetwarzanie) Dane przechowywane są do momentu wycofania, przez osobę, której dane dotyczą, zgody na dalsze przetwarzanie jej danych osobowych.
Podanie danych nie jest wymogiem umownym ani ustawowym. Ich nie podanie (zablokowanie instalacji plików cookies) może to spowodować ograniczenie funkcjonalności strony internetowej.
(e) prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO („prawnie uzasadnione interesy Administratora”), która to podstawa jest samodzielną przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych i nie jest wymagana zgoda. Motyw (47) Preambuły RODO stanowi, że „Za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.”). Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, albo do momentu wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (Art.21 ust.3 RODO).
Osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych (np. adres e-mail, imię, nazwisko, nazwa pracodawcy) do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych Administrator nie będzie już przetwarzać w tym celu.
(f) zawarcie i wykonywanie umowy (w tym zapewnienie odpowiedniej jakości) Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (osoba, której dane dotyczą jest stroną umowy) Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy i rozliczeń oraz przez okres, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat liczonych od dnia zakończenia umowy/relacji) o ile nie będzie zachodzić inna podstawa prawna do dalszego przetwarzania np. przetwarzanie przez nas danych w zakresie rozpatrywania ewentualnych skarg lub żądań oraz spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym (Komparycja stron umowy), brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie zawarcie i/lub wykonanie umowy.
(g) wstawianie, gromadzenie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO („wypełnienie obowiązku prawnego”) w zawiązku z art. 74 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz w związku z art. 86 § 1 Ustawy Ordynacja Podatkowa. Dane są przechowywane przez okres w którym przepisy nakazują przechowywanie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych (tj. przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą) oraz przez okres, po którym przedawnią się ewentualne zobowiązania podatkowe.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym, brak ich podania uniemożliwia realizację obowiązku prawnego.
(h) Wykrywanie i zapobieganie nadużyciom Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO („wypełnienie obowiązku prawnego”) Dane są przechowywane przez okres trwania umowy, a później przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy. W przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań oraz „przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione”
(i) Udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO („wypełnienie obowiązku prawnego”) Dane są przechowywane przez okres 1 roku po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji, a później przez okres, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia.
Podanie danych jest wymogiem umownym, brak ich podania uniemożliwia zrealizowanie reklamacji.
(j) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, podnoszonych przez lub wobec Administratora Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO („prawnie uzasadnione interesy Administratora”)

Dane są przechowywane przez okres:

 • po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 • lub przedawnione”,
 • przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę administracyjną,
 • w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym dowody księgowe (mogące zawierać dane osobowe) przechowywane muszą być „przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone Podanie danych nie jest wymogiem umownym ani ustawowym.
(k) rozpatrywania ewentualnych skarg lub żądań, przetwarzanie w celach archiwalnych i bezpieczeństwa, Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO („prawnie uzasadnione interesy Administratora”) Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.
Dane są przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania i przez okres po którym przedawnią się ewentualne roszczenia (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat liczonych od dnia zakończenia relacji/umowy).
W przypadku, w którym dane osobowe i treść korespondencji stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
(l) Rekrutacja Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO („obowiązek prawny ciążący na administratorze”), Kodeks Pracy, Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz Artykuł 9 ust. 2 lit. a) RODO („zgoda osoby, której dane dotyczą”) Dane przechowywane są do 9 miesięcy od zakończenia rekrutacji.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym, brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji
(m) Prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO („obowiązek prawny ciążący na administratorze”) Dane przechowywane są przez okres zgodny z aktualnymi przepisami tj. 10 lat lub 50 lat.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym, brak ich podania uniemożliwia zatrudnienie.

4. Odbiorcy danych
Administrator korzysta z usług współpracujących z nim podmiotów zewnętrznych. Dane osobowe przekazywane są do podmiotów zewnętrznych wyłącznie wtedy i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Podmioty zewnętrzne mogą wykorzystać przekazane (powierzone) dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadania zleconego przez Administratora.
Dane osobowe mogą być przekazane następującym, współpracującym z Administratorem odbiorcom:

 • podmiotom świadczącym Administratorowi usługi pomocy technicznej oraz dostawcom rozwiązań informatycznych umożliwiających prowadzenie Administratorowi działalności (dla przykładu dostawcy oprogramowania, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu),
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską i podobną (np. brokerzy kurierscy) – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy i korespondencji,
 • wybranym podmiotom działającym na zlecenie Administratora przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, doradczych, tłumaczeniowych, prawnych – w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu przetwarzania,

5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. W wyjątkowych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Pani /Pana rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną. W takim przypadku przekazanie danych następuje w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji o sposobach zabezpieczenia, a także sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń oraz miejscu ich udostępniania można uzyskać kontaktując się z nami na dane podane powyżej.

6. Pani/Pana prawa (prawa osoby, której dane są przetwarzane przez administratora)
W przypadku gdy wyrażenie zgody jest niezbędne aby móc przetwarzać dane osobowe w określonym celu, Administrator pozyskuje taką zgodę. Udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. W przypadku wycofania zgody, dane nie będą już przetwarzane w zakresie jakiego dotyczyła zgoda, ale wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przetwarzanie danych osobowych nie zawsze wymaga zgody. Nie jest wymagana zgoda na przetwarzanie danych jeżeli spełniona jest jakakolwiek inna przesłanka legalizująca ich przetwarzanie zgodnie z Art. 6 ust.1 RODO np. jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami) lub podejmujemy działania na Pani/Pana żądanie lub z Pani/Pana inicjatywy.
Na zasadach określonych w RODO przysługują Pani/Panu również następujące prawa:

 • prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora,
 • prawo do sprostowania tych danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych (”bycia zapomnianym”) lub do ograniczenia przetwarzania tych danych osobowych- (o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
 • prawo do przenoszenia tych danych osobowych.

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych w tym celu.
W przypadku chęci realizacji powyższych uprawień należy złożyć wiosek do Administratora. Dane kontaktowe Administratora podane są w punkcie (2). Aby mieć pewność, że osoba składająca wiosek jest uprawniona do jego złożenia, Administrator może prosić o podanie dodatkowych informacji potwierdzających tożsamość składającego.
Administrator Danych jest obowiązany, udzielić stosownej informacji na piśmie. Z przepisów RODO wynika w jakim zakresie z każdego z tych praw można skorzystać. Zależeć to będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
Ma Pani/Pan prawo również wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem prawa.

7. Pliki logu serwera
Nasz serwer zapisuje pewne informacje, które Twoja przeglądarka przesyła automatycznie. Dotyczy to w szczególności następujących danych:

 • adres IP twojego urządzenia,
 • godzina i data żądania serwera,
 • informacje na temat używanej przeglądarki (typ/nazwa, wersja),
 • system operacyjny,
 • odsyłający adres URL.

Rekordy danych pliku logu serwera są poddawane analizie w celu:

 • usuwania błędów,
 • zarządzania wydajnością serwera,
 • ochrony przed atakami typu DDoS,
 • dostosowywania treści.

Nie możemy przyporządkować tych informacji do konkretnej osoby; nie zestawiamy ich z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie jednak prawo do wglądu w te informacje w późniejszym terminie, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa.

8. Pliki cookie
Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze przez odwiedzane witryny. Są one powszechnie stosowane w celu usprawnienia działania stron internetowych lub zwiększenia ich wydajności, a także w celu dostarczenia informacji właścicielom witryny. Korzystanie z plików cookie jest teraz standardem dla większości stron internetowych. Jeśli nie chcesz korzystać z plików cookie, możesz nimi zarządzać i kontrolować je za pomocą przeglądarki, w tym usuwać pliki cookie, usuwając je z „historii przeglądarki” (pamięci podręcznej) po opuszczeniu strony.

Zarządzanie plikami cookie na Twoim urządzeniu
Używamy plików cookie w celu personalizacji treści i zapewnienia lepszej wygody użytkownika. Korzystając z tej witryny lub aplikacji, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. Możesz kontrolować i zarządzać plikami cookie za pomocą przeglądarki (patrz poniżej). Pamiętaj, że usunięcie lub zablokowanie plików cookie może mieć wpływ na komfort użytkowania, a niektóre funkcje mogą być już niedostępne.

Używanie przeglądarki do kontrolowania plików cookie
Większość przeglądarek pozwala wyświetlać, zarządzać, usuwać i blokować pliki cookie na stronie internetowej. Pamiętaj, że jeśli usuniesz wszystkie pliki cookie, wszystkie ustawione przez Ciebie preferencje zostaną utracone, w tym możliwość rezygnacji z plików cookie, ponieważ sama ta funkcja wymaga umieszczenia pliku cookie rezygnacji na Twoim urządzeniu. Wskazówki dotyczące sposobu kontrolowania plików cookie w popularnych przeglądarkach znajdują się poniżej:

Google Chrome
Mozilla Firefox
MacOS Safari
Microsoft Internet Explorer

Informacje na temat dodatkowych przeglądarek i typów urządzeń można znaleźć na http://www.aboutcookies.org/ lub http://www.cookiecentral.com/faq/.

Rodzaje ciasteczek

 • Niezbędne pliki cookies: Ten rodzaj cookies jest niezbędny do funkcjonowania strony internetowej i nie może być wyłączony w naszych systemach. Niezbędne cookies są zazwyczaj używane w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, takie jak: ustawienie opcji prywatności, logowanie się lub wypełnianie formularzy. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby je zablokować, jednak strona nie będzie wtedy funkcjonowała prawidłowo
 • Analityczne pliki cookies: Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony. Pomagają nam też dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne lub jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Jeśli zablokujesz ten rodzaj cookies nie będziemy mogli zbierać informacji o korzystaniu z witryny oraz nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.
 • Funkcjonalne pliki cookies: Ten rodzaj cookies pomaga nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
 • Reklamowe pliki cookies: W celu promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń, możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Ten rodzaj cookies służy do tego, aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej polityce prywatności.
 • Sesyjne cookies: Są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.
 • Stałe cookies: Dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona.

Poniższa tabela wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie na tej stronie:

Nazwa: Cel: Rodzaj: Przechowywanie:
_fbp Ten plik cookie jest ustawiany przez Facebooka w celu wyświetlania reklam na Facebooku lub w sieci reklamowej Facebooka, użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili naszą witrynę. Reklamowe, Pierwszej kategorii, Stałe 3 miesiące
fr Plik cookie jest ustawiany przez Facebook w celu wyświetlania użytkownikom odpowiednich reklam oraz mierzenia i ulepszania reklam. Plik cookie śledzi również zachowanie użytkownika na stronach, które mają piksel Facebooka lub wtyczkę społecznościową Facebooka. Reklamowe, Osób trzecich, Stałe (Facebook,Inc.) 3 miesiące
_ga Ten plik cookie jest ustawiony, aby umożliwić Nam śledzenie poszczególnych odwiedzających i ich korzystania ze strony. Jest ustawiany przy pierwszej wizycie na stronie i aktualizowany przy kolejnych wizytach. Nie używamy Google Analytics do gromadzenia danych osobowych innych niż adres IP od naszych gości. Analityczne, Pierwszej kategorii, Stałe 2 lata od ustawienia / uaktualnienia
_ga_container-id Służy do utrzymywania stanu sesji. Analityczne 2 lata
test_cookie Test_cookie jest ustawiany przez doubleclick.net i służy do określenia, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie. Reklamowe 15 minut
_gcl_au Udostępniany przez Google Tag Manager w celu eksperymentowania efektywności reklamowej witryn korzystających z ich usług. Analityczne 3 miesiące

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne w tym do profilowania.

10. Postanowienia końcowe
Strony internetowe Administratora mogą zawierać linki (odnośniki) do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. W związku z tym nie możemy przejąć odpowiedzialności za treści osób trzecich. Za treść stron, do których prowadzą odnośniki, odpowiada wyłącznie oferent lub operator strony internetowej. Strony, do których prowadzą linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie tworzenia linków. W tym czasie nie można było zidentyfikować żadnych treści niezgodnych z prawem. Stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Jeśli dowiemy się o takim naruszeniu prawa, usuniemy niezwłocznie odpowiednie linki lub linki.

© Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Autor jako twórca korzysta z wyłącznych praw autorskich osobistych i majątkowych i rozporządza tymi prawami. Dokument stanowi „tajemnicę przedsiębiorstwa” autora w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokument został opracowany do wykorzystania wyłącznie przez odbiorcę dokumentu (klienta). Autor nie zezwala, bez jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie, na jakiekolwiek inne udostępnianie, wykorzystanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie czy odsprzedaż niniejszego dokumentu lub jego fragmentów. Naruszenie powyższych warunków może skutkować odpowiedzialnością, w tym odpowiedzialnością karną, określoną w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawie kodeks karny i/lub ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W szczególności, ale nie wyłącznie, autor ma prawo w takiej sytuacji żądać zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia skutków niedozwolonych działań, naprawienia wyrządzonej szkody, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Bez uprzedniej zgody autora wyrażonej na piśmie, zakazane jest też przesyłanie lub innego rodzaju udostępnianie niniejszego dokumentu osobom lub podmiotom, które mogą świadczyć usługi konkurencyjne do usług świadczonych przez autora - np. adwokaci, audytorzy, doradcy, informatycy, konsultanci, księgowi, osoby kontrolujące, radcowie prawni, wykładowcy, osoby wykonujące szkolenia, trenerzy itp..