01

Zgromadzenie informacji

W ramach zbierania informacji gromadzone i analizowane są dokumenty dotyczące danej lokalizacji. Obejmuje to, oprócz fotografii lotniczej, głównie mapy geologiczne i hydrogeologiczne, a także mapy topograficzne i dane klimatyczne. Uzyskana w ten sposób wiedza na temat lokalnych uwarunkowań służy jako podstawa do opracowania katalogu pytań dotyczących wczesnych prac topograficznych. W ten sposób możliwe jest przygotowanie dokładnego projektu w odniesieniu do danego celu.

02

Wstępne badanie lokalizacji

Na podstawie wstępnej wiedzy uzyskanej przy zbieraniu informacji przeprowadzana jest ankieta dotycząca warunków lokalnych. Zazwyczaj obejmuje ona następujące prace:

  • pomiary inżynieryjne na miejscu w celu określenia lokalnych warunków morfologicznych
  • określenie powierzchniowych warunków geologicznych z wykorzystaniem mikro sond umieszczanych na maksymalnej głębokości 3 m poniżej poziomu terenu, wraz z pobieraniem próbek gleby
  • określenie głębokości luźnej skały płonnej za pomocą sond umieszczanych na maksymalnej głębokości 3 m poniżej poziomu terenu
  • opracowanie mapy warunków hydraulicznych, czyli systemu odwadniania
  • zapoznanie się z lokalną florą i fauną
  • opis warunków socjologicznych (osadnictwo) i użytkowania gruntów (rolnictwo, górnictwo)

03

Badania laboratoryjne

Próbki gleby pobrane podczas prac terenowych badane są laboratoryjnie.

Analizy chemiczne określają poziom agresywności w stosunku do stali w warstwach gruntu branych pod uwagę przy montażu pali. Rozkład wielkości cząstek luźnej skały płonnej określany jest na podstawie testów sita i zawiesiny.

04

Sprawozdanie

Wyniki zbierania danych, badań terenowych i testów laboratoryjnych stanowią podstawę do sporządzenia raportu i podlegają interpretacji i ocenie z punktu widzenia planowanej instalacji solarnej. Jednocześnie określa się wskaźniki glebowe, które są niezbędne do dalszego projektowania, podaje się wskazówki dotyczące wykonania robót budowlanych, a także zalecenia dotyczące topografii terenu i gospodarki odpadami. Ponadto przeprowadzany jest wstępny pomiar niezbędnej głębokości wsunięcia sondy dla pali stalowych, jak również ocena jakości.

05

Próby wyciągania

W celu ostatecznego wymiarowania głębokości pogrążania po dokonaniu oceny warunków gruntowych przeprowadza się próby wyciągania w reprezentatywnych punktach planowanego miejsca montażu.

06

Sprawozdanie końcowe

Oprócz pierwszego raportu przygotowywana jest także: ekspertyza z opisem warunków gruntowych, niezbędnej głębokości pogrążania i minimalnej wagi pogrążanych profili, podająca parametry rozkładu nacisku w gruncie i strukturze niezbędne do wykonania obliczeń statycznych konstrukcji.