GDPR (RODO)

Information for customers and contractors regarding the processing of personal data.

In accordance with Article 13(1) and (2) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation, hereinafter referred to as the OPR) we inform you that:

1) The administrator of your personal data (hereinafter: Administrator) is: Ecotec Polska Sp. z o.o. with its registered office at Okolska 3A/6, 02-509 Warsaw.

2) The Administrator can be contacted in writing, by traditional mail to the address: Ecotec Polska Sp. z o.o. z, Okolska 3A/6, 02-509 Warsaw or by e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3) Your personal data are processed on the basis of Article 6 (1) (a), (b) or (f) of the GDPR,

 • the data subject has given his/her consent to the processing of his/her personal data for one or more specified purposes,
 • processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is a party or to take action at the request of the data subject prior to the conclusion of the contract,
 • processing is necessary for legitimate interests pursued by the Administrator.

4) The recipients of personal data will only be entities authorized to obtain personal data on the basis of legal regulations and entities involved in the cooperation process, and personal data will be stored until the end of our cooperation, and after that time for a period of time corresponding to the possibility of asserting claims between the parties under the contract.

5) Personal data subjects have the right to do so:

 • request from the Administrator access to the personal data,
 • require the Administrator to rectify the personal data,
 • require the Administrator to restrict the processing of personal data,
 • require the Administrator to delete personal data,
 • raise objections to the processing of personal data,
 • transfer of personal data,
 • submitting a complaint to the supervisory authority, i.e. the President of the Office for Personal Data Protection.

6) The Administrator makes every effort to ensure all physical, technical and organizational means of personal data protection against accidental or intentional destruction, accidental loss, change, unauthorized disclosure, use or access, in accordance with all applicable regulations.

 

Informacja dla klientów i kontrahentów dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Ecotec Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okolska 3A/6, 02-509 Warszawa.

2) Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ecotec Polska Sp. z o.o. z, ul. Okolska 3A/6, 02-509 Warszawa lub poprzez e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b lub f RODO tj.:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań za żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w proces współpracy, a dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia naszej współpracy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający możliwości dochodzenia roszczeń pomiędzy stronami z tytułu umowy.

5) Osoby, których dane osobowe dotyczą mają prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 • żądania od administratora sprostowania danych osobowych,
 • żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • żądania od administratora usunięcia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, • Przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.